Før ankomst på location

1/4

Grunneiers tillatelse

Innhent grunneiers tillatelse for takeoff og landing.

Tillatelsen kan være muntlig, men bør som regel finnes skriftlig. Sørg for å ha lett tilgang til grunneiers navn og telefonnummer ved ankomst på location.

Før ankomst på location

2/4

Luftrom

Kvalifiserer location som restriksjons-/fareområde? Må andre hensyn tas?

   • Området er listet som restriksjons- eller fareområde
   • Det er flyplasser i nærheten
   • Området er kontrollert luftrom, eller luftrom med RMZ
   • Det finnes relevant informasjon i NOTAM
   • Området er regnet som verneområde
    • Kontakt fylkesmann, dersom usikker på kontaktperson

Før ankomst på location

3/4

Innhent kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon til alle relevante personer/institusjoner må være lett tilgjengelig ved oppdragets start.

 • Grunneier
 • Relevant lufttrafikktjeneste
 • Luftfartstilsynet
 • Andre?

Før ankomst på location

4/4

Utstyrsjekk

Alt utstyr som skal i felt sjekkes før pakking

 • Firmware
  • Luftfartøy og radiokontroller(e)
 • Batteristatus
  • Luftfartøy, radiokontroller(e), monitor(er), mobiltelefon, evt. andre kommunikasjonssystemer
 • Status, lagringsmedium
 • Visuell undersøkelse
  • Luftfartøy, propeller, batterier, radiokontroller(e), monitor(er)

På location

1/4

Gjennomgang av oppdraget

Relevant personell og involverte i oppdraget gjennomgår formålet med flygingen, hva som skal skje og hvordan man ønsker å utføre oppdraget. Oppdraget kan endres ved ankomst på location for å tilpasses de faktiske forhold, en gjennomgang mellom ovennevnte er derfor et kritisk første steg ved ankomst på location

På location

2/4

Risikovurdering

Go/no-go vurderes ut ifra følgende kriterier

   • Publikum, trafikk og utenforståendes eiendom
   • Potensielle hindringer og farer
   • Ikke-visuelle hindringer og farer (magnetfelt, radiostråling, frekvensforstyrrelser ol.)
   • Vær-, temperatur- og lysforhold
   • Nødlandingsplasser og evt. Dumpplasser

På location

3/4

Oppgavestyring

Evt. oppgaver til hjelpere delegeres

På location

4/4

Informer crew og medvirkende

Alle tilstedeværende selskapet har kontroll på skal informeres om status på oppdraget og få tilstrekkelig kunnskap om hva som skal skje, hvordan det skal skje og når det skal skje. Faremomenter skal trekkes frem og nødprosedyrer, inkludert nødlanding- og dumpplasser, opplyses om.

Før takeoff

1/4

Egnet område for takeoff og landing

Et egnet område har gode avstander, klart vertikalt luftrom, god utsikt til operasjonsområdet og nødlanding- samt dumpeplasser og et godt, rett underlag av en størrelse som tilsier trygg landing, også ved evt. signaltap eller andre forhold som automatisk sender luftfartøyet til hjem-punktet, hvor presisjonslanding ikke er å anta.

Før takeoff

2/4

Utstyr monteres og sjekkes

Ved opprigg gjennomgår operativt personell nok en visuell sjekk av utstyret som skal brukes, denne gang inkluderes riktig motering i sjekken

 • Propeller, sikret
 • Siste visuelle sjekk, luftfartøy
 • Montér monitor(er) til radiokontroll(er)
 • Monitorvolum, høyt
 • Monitor-lysstyrke, høy
 • Antenner, radiokontroller(e)
 • Radiokontroller(e), på
 • Luftfartøy, på
 • Signalstyrke, radiokontroller(e)
 • Kamerainnstillinger
 • Formatere lagringsmedium
 • Kompasstatus
 • GPS-signal

Før takeoff

3/4

Status brief mellom operativt personell

Relevant personell oppdateres om at alt er klart til takeoff. Drone-crew formidler sine oppgaver seg imellom en siste gang.

Før takeoff

4/4

Siste områdesjekk

De fleste områder er i konstant bevegelse, det er derfor viktig at operativt personell gjør en siste sjekk før takeoff.

Post takeoff, pre flight

1/1

Systemsjekk

Luftfartøyet føres til en sikker høyde for gjennomføring av testene, 3-5m AGL er antagelig. Operativt personell hører og ser etter feil eller mangler ved både luftfartøy og annet teknisk utstyr. GPS-modus bekreftes ved at luftfartøyet holder posisjon uten hjelp av pilot

 • 20-30 sekunder hover 2-5m AGL, se/hør etter feil
 • Bekreft GPS-modus
 • 2-5m AGL, test radiokontroller(e), stikkebevegelser

Ved flyging

1/1

Løpende sjekk

Ved flygning skal ansvarlig personell holde øye med en rekke dynamiske forhold

 • Løpende sjekk av værminima
 • Løpende sjekk av publikum og trafikk
 • Løpende sjekk av andre dynamiske faremomenter
 • Løpende sjekk av batteristatus
 • Løpende sjekk av signalstyrke

Ved batteribytte

1/2

Bytt batteri

Et batteribytte dikterer en reboot av luftfartøyet, det er derfor viktig at prosedyrene ved batteribytte følges for å sikre en trygg flyging

 • Land og bytt batteriet i luftfartøyet

Ved batteribytte

2/2

Systemsjekk

Luftfartøyet føres til en sikker høyde for gjennomføring av testene, 3-5m AGL er antagelig. Operativt personell hører og ser etter feil eller mangler ved både luftfartøy og annet teknisk utstyr. GPS-modus bekreftes ved at luftfartøyet holder posisjon uten hjelp av pilot

 • 20-30 sekunder hover 2-5m AGL, se/hør etter feil
 • Bekreft GPS-modus
 • 2-5m AGL, test radiokontroller(e), stikkebevegelser

Post flight, post oppdrag

1/3

Avslutt flight

 • Bryt strøm, luftfartøy
 • Bryt strøm, radiokontroller(e)

Post flight, post oppdrag

2/3

Bekreft tilstand

 • Visuell undersøkelse, luftfartøy
 • Bekreft opptak

Post flight, post oppdrag

3/3

Loggfør

Oppdraget loggføres og evt. rapporter fra oppdraget skrives og innrapporteres til de respektive mottakere/instanser.